Algemene Voorwaarden Nationale Bloemenbon


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de online bestelling(en) van de Nationale Bloemenbon, verder te noemen: bloemenbon. Door de Nationale Bloemenbon online te bestellen, accepteert de Klant deze algemene voorwaarden en verklaart hij ze vooraf gelezen en goedgekeurd te hebben. De Nationale Bloemenbon is een formule van Fleurop Interflora Nederland B.V. gevestigd te Veenendaal, verder te noemen: Fleurop.

Fleurop heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Op alle voorwaarden is voorts het privacyreglement van Fleurop van toepassing, zoals te vinden op de website bij “Privacystatement".

Contactgegevens
Fleurop Interflora Nederland BV handelend onder de naam/namen: Fleurop Interflora Nederland bv

Vestigings- & bezoekadres:
de Schutterij 1
3905 PJ Veenendaal

Telefoonnummer: 0318 588 100
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Vanaf zaterdag tot en met zaterdag van 8:30 uur tot 12:30 uur
E-mailadres: info@fleurop.nl

KvK-nummer: 30180920
BTW-identificatienummer: 811770680B01

Definities
1) Klant: klant(en) van Fleurop, waaronder zowel Consumenten als Bedrijven, worden verstaan die de Nationale Bloemenbon bestellen.
2) Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
3) Bedrijf: een (rechts)persoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1. Product kenmerken bloemenbon
1.1. De bloemenbon is een pas met een unieke barcode waarmee bij alle Fleurop bloemisten in Nederland betaald kan worden.
1.2. Met de bloemenbon kan de Klant betalen bij online aankopen op www.fleurop.nl.
1.3. Het is niet mogelijk om op www.nationalebloemenbon.nl (online) met de bloemenbon te betalen.
1.4. Het tegoed op de bloemenbon is onbeperkt geldig.
1.5. Het tegoed op de bloemenbon kan in delen worden besteed aan bloemen, planten en accessoires.
1.6. Voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken, zijn de algemene voorwaarden Nationale Bloemenbon op aankoop en het gebruik van de bloemenbon van toepassing.

2. Bestelwijze online bloemenbon
2.1. De Klant kan op www.nationalebloemenbon.nl en via www.fleurop.nl meer bloemenbonnen per keer bestellen met een minimum bedrag van € 10,- en een maximum bedrag van € 150,- per bestelling.
2.2. Zodra het hele bestelproces succesvol is afgerond wordt het productieproces automatisch gestart. Na een afgerond bestelproces is het dus niet mogelijk wijzigingen aan te brengen.
2.3. Een bestelde bloemenbon kan via iDEAL, creditcard of PayPal worden betaald.
2.4. De bloemenbon kan alleen op één adres in Nederland worden bezorgd. Het is niet mogelijk om de bestelde bloemenbon bij een Fleurop bloemist op te halen.
2.5. Fleurop streeft ernaar om binnen drie werkdagen na de op de website gekozen verzenddatum de bestelling per post op het opgegeven afleveradres te laten bezorgen. Dit is slechts een indicatie waar Fleurop in voorkomende gevallen vanaf kan wijken.
2.6. De Klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het bezorgadres alsmede van de gebruikte e-mailadres(sen).

3. Voorwaarden voor een zelf ontworpen bloemenbon
3.1. De zelf ontworpen bloemenbon kan, nadat de bestelling succesvol is afgerond, niet meer worden gewijzigd, geruild, geannuleerd of geretourneerd.
3.2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van zijn digitale beeldbestanden. Fleurop kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De door de Klant aan Fleurop verstrekte beeldbestanden worden niet bewaard en om privacyredenen na de uitvoering van de opdracht gewist.
3.3. De kwaliteit van de door Fleurop vervaardigde afdrukken van beeld- en/of tekstmateriaal is afhankelijk van de kwaliteit van het aangeleverde materiaal zelf. De beeldkwaliteit van de afdrukken zal de kwaliteit van het originele fotomateriaal in beginsel niet kunnen overtreffen.
3.4. De Klant garandeert dat het door hem aangeboden beeld/tekstmateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op intellectuele-, eigendoms- of andere rechten van derden, dan wel in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en de Klant vrijwaart Fleurop volledig tegen alle mogelijke aanspraken ter zake.
3.5. De volgende beelden en/of teksten zijn niet toegestaan:

 1. Teksten die aanzetten tot haat of racistische uitingen
 2. Beledigende teksten
 3. Teksten die scheldwoorden bevatten
 4. Teksten met adressen, commerciële telefoonnummers of Internetadressen
 5. (Merk)namen of beeldmerken (logo’s) van bedrijven
 6. Portretten van beroemdheden; waaronder voetballers, popsterren, filmsterren en royalty
 7. Kunstwerken
 8. Stripfiguren, gedichten, songteksten of notenbalken
 9. Advertenties, reclamefoto’s van merkproducten
 10. Politieke of religieuze afbeeldingen en/of teksten
 11. Mishandeling- of gewelduitingen
 12. Alcohol, drugs en tabak
 13. Bloot of seksueel getinte afbeeldingen
 14. Vlaggen
 15. Pasfoto’s en identiteitsbewijzen
 16. Afbeeldingen uit computergames en filmscènes

3.6. Indien en voor zover het door de Klant aan Fleurop aangeleverde beeld- en/of tekstmateriaal naar de mening van Fleurop onrechtmatig en/of van onvoldoende technische kwaliteit is, dan staat het Fleurop zonder voorafgaande aankondiging geheel vrij om het (vermeende) onrechtmatige materiaal naar haar keuze digitaal retour te zenden aan de Klant, dan wel te (doen) vernietigen. Aan de Klant zal in dat geval een standaard versie van de Nationale Bloemenbon tegen de aangekochte tegoedwaarde worden toegezonden. De door de Klant betaalde personaliseringskosten worden niet geretourneerd.

4. Levering, controle en reclamatie
4.1. Het saldo op bloemenbon is bij aflevering nog niet actief. Het saldo kan op www.nationalebloemenbon.nl en via www.fleurop.nl worden geactiveerd.
4.2. De Klant dient vóór het activeren van de bloemenbon de juistheid van de bestelling nauwkeurig te controleren. Indien de Klant bij levering merkt dat de kaart een gebrek vertoont en /of beschadigd is, dan dient de Klant ervoor te zorgen dat hij de kaart niet activeert.
Let op: activering van de bloemenbon betekent goedkeuring en acceptatie van de geleverde bloemenbon. Reclamatie(s) op een al geactiveerde bloemenbon, worden niet meer in behandeling genomen. 4.3. In het poststuk met de geleverde bloemenbon zit een begeleidende brief met daarin een uniek order- en kaartnummer. Indien het poststuk met de bloemenbon niet binnen vijf werkdagen (na bestelling) is bezorgd, dient de Klant om veiligheidsredenen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Fleurop (contactformulier). De bestelling kan dan eventueel herplaatst of geannuleerd worden.
4.4. De activeringsmail wordt separaat verstuurd naar het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven. In deze activeringsmail staat het unieke ordernummer en (slechts) één activeringscode vermeld. Indien de activeringsmail 48 uur na verzending van de kaart niet is ontvangen op het e-mailadres van de klant, dient de Klant contact op te nemen met Fleurop (contactformulier)..
4.5. Voor reclamaties kan de Klant contact opnemen met Fleurop (contactformulier). Bij terechte klachten over de kaart, kan Fleurop deze dan - indien nodig - deactiveren en hiervoor kosteloos een nieuwe sturen, tenzij de niet of niet tijdige levering of beschadiging van de bloemenbon het gevolg is van omstandigheden buiten de wil en/of invloedsfeer van Fleurop. In het laatste geval zal aan de Klant de administratie- en verzendkosten in rekening gebracht worden, vooraf te betalen.
4.6. Indien er een aantoonbaar mankement is opgetreden bij een zelf ontworpen kaart, zoals strepen over het beeld of de afbeelding is schuin gedrukt, neem dan contact op met Fleurop (contactformulier).
4.7. Teveel bestelde bloemenbonnen worden niet teruggenomen.

5. Betalingswijze
5.1. Een online bestelde bloemenbon kan via iDEAL, creditcard of PayPal worden betaald.
5.2. De betalingsprocedure dient eerst succesvol doorlopen te worden alvorens Fleurop de bloemenbon uitlevert.
5.3. Het geactiveerde tegoed is BTW vrij.
5.4. Over de verwerkings- en/of personaliseringskosten van de bloemenbon wordt 21% BTW afgedragen. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

6. Aansprakelijkheid, Toepasselijk recht
6.1. Fleurop spant zich naar beste kunnen en vermogen in de geplaatste bestellingen correct en tijdig uit te leveren. De rechten en plichten van klant bij onjuiste, niet of ontijdige uitlevering van een bestelde bloemenbon zijn beperkt tot het bepaalde in artikel 4. Iedere andere of verdere aansprakelijkheid van Fleurop is uitgesloten. Voor indirecte schade, hoe ook genaamd, is Fleurop nimmer aansprakelijk.
Fleurop en de Fleurop bloemisten zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de bloemenbon. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld, zijn Fleurop en de Fleurop bloemisten ook niet aansprakelijk voor schade verbandhoudende met het -om welke reden dan ook- niet, niet tijdig en/of onvolledig gebruik kunnen maken van de bloemenbon. 6.2 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden.

April 2012

Download algemene voorwaarden (PDF)

Bloemen met een boodschap